Podmínky použití - Reveal Providers | Czechia
16773
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16773,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

Podmínky používání

Snažíme se zachovat ceny po celou dobu platnosti katalogu, ale vyhrazujeme si právo na úpravu cen v reakci na zvýšení cen ze strany výrobců nebo na mimořádné okolnosti. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Program bodů, dárků nebo jiných zvláštních výhod:

Účast v propagačním slevovém programu (např. body, dárky nebo jiné zvláštní výhody) je přípustná pouze v případě, že vaše ordinace nevyužívá žádných státních dotačních programů pro zdravotní péči (např. Medicare, Medicaid nebo Tricare) zahrnujících stomatologické nebo farmaceutické služby, a účastí v něm potvrzujete, že pokud je vám známo, ani vaše ordinace, ani vaši pacienti nečerpá finance z těchto programů.

Právní předpisy a podmínky

Rozsah

Tyto právní předpisy a podmínky se vztahují na celý web Ortho Organizers a všechny části webu, které jsou na něm obsaženy. Není-li uvedeno jinak, tyto Právní předpisy a podmínky se vztahují i na všechny budoucí části webových stránek Ortho Organizers (s výjimkou odkazů na jiné webové stránky, jak je uvedeno níže).

POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Používání těchto webových stránek a přístup k materiálům, které obsahují, podléhá následujícím Právním předpisům a podmínkám, stejně jako platným zákonům. Váš přístup na tyto webové stránky a jejich prohlížení znamená, že plně souhlasíte s těmito Právními předpisy a podmínkami. Vyhrazujeme si právo tyto Právní předpisy a podmínky dle vlastního uvážení aktualizovat nebo revidovat. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke změnám v Právních předpisech a podmínkách. Vaše další používání těchto webových stránek po zveřejnění jakýchkoli změn v Právních předpisech a podmínkách znamená souhlas s těmito změnami.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Podmínkou používání těchto webových stránek je, že je nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný podle těchto podmínek a upozornění. Webové stránky nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo znehodnotit jakýkoli server společnosti Ortho Organizers nebo sítě připojené k serveru společnosti Ortho Organizers nebo narušit používání a užívání webových stránek jakoukoli jinou stranou. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Ortho Organizers nebo jiným systémům prostřednictvím hackerských útoků, dobývání hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem. Nesmíte získávat ani se pokoušet získat jakékoli materiály nebo informace jakýmkoli způsobem, který není záměrně umožněn prostřednictvím webových stránek. Společnost Ortho Organizers neprohlašuje, že webové stránky jsou vhodné nebo dostupné pro použití v místech mimo Spojené státy, a přístup na webové stránky z území, kde je takový obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou přistupovat na tyto webové stránky z míst mimo Spojené státy, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování všech platných zákonů.

BEZPEČNOST

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a nesete plnou odpovědnost za všechny činnosti, které se dějí pod vaším heslem nebo uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, že (a) budete společnost Ortho Organizers neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo uživatelského jména nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti a (b) zajistíte, abyste se na konci každé relace od svého účtu odhlásili.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastní ani nespravuje společnost Ortho Organizers nebo její přidružené společnosti. Společnost Ortho Organizers poskytuje tyto odkazy výhradně pro pohodlí našich návštěvníků. Společnost Ortho Organizers neodpovídá za přesnost, dodržování právních předpisů, slušnost nebo jakýkoli jiný aspekt obsahu těchto stránek a společnost Ortho Organizers tyto stránky nezkoumá, nesleduje ani nekontroluje z hlediska přesnosti nebo úplnosti. Zahrnutí odkazů na takové stránky neznamená schválení nebo podporu těchto stránek společností Ortho Organizers ani žádné spojení s jejich provozovateli. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady používání odkazovaných webových stránek předtím, než začnete využívat jejich produkty nebo služby, protože společnost Ortho Organizers za tyto stránky neodpovídá.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Autorská práva. Společnost Ortho Organizers je vlastníkem nebo nabyvatelem veškerých autorských práv k obsahu těchto webových stránek, mimo jiné včetně (i) veškerých materiálů, dokumentace, textu, dat, grafiky, grafů, tabulek, tlačítek, fotografií, videí, písma, hudby, zvuků, kódu HTML a rozhraní obsažených na těchto webových stránkách; a (ii) designu, výběru a uspořádání těchto webových stránek. Všechna práva vyhrazena.

Není-li uvedeno jinak, je vám uděleno osobní, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na přístup, používání a zobrazování těchto webových stránek a materiálů zde uvedených za účelem přístupu k informacím o vašem účtu a jejich kontroly. Konkrétně je vám přiznáno oprávnění zobrazit nebo stáhnout jednu kopii materiálů na webových stránkách výhradně za účelem přístupu k našim službám, zadávání objednávek a kontroly informací o vašem účtu. Po stažení obsahu do vašeho počítače nezískáváte žádný vlastnický podíl na tomto obsahu a nejsou vám povoleny žádné úpravy obsahu ani žádné použití obsahu k jinému účelu, než je zde výslovně uvedeno. Vlastníkem veškerého takového obsahu zůstává vždy společnost Ortho Organizers nebo její poskytovatelé licence. Společnost Ortho Organizers a její poskytovatelé licencí si vyhrazují veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. Používání materiálů chráněných autorskými právy na těchto webových stránkách k jakémukoli účelu, který zde není výslovně povolen, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ortho Organizers nebo jejích poskytovatelů licencí zakázáno.

Ochranné známky. Všechny ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga a další označení (souhrnně “Značky”) jsou výhradním vlastnictvím společnosti Ortho Organizers nebo jiných třetích stran, které společnosti Ortho Organizers udělily právo a licenci k používání těchto značek. Nic z toho, co je obsaženo na těchto webových stránkách, by nemělo být vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva na používání takových Značek bez písemného souhlasu společnosti Ortho Organizers nebo takové třetí strany, která může být vlastníkem zobrazených Značek.

Vaše informace. Vyhrazujeme si právo, a vy nás k tomu opravňujete, používat a volně postupovat veškeré informace týkající se používání těchto webových stránek z vaší strany a veškeré vámi poskytnuté informace jakýmkoli způsobem v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Kliknutím „sem“ si můžete přečíst naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je odkazem začleněno do těchto právních předpisů a podmínek.

TYPOGRAFICKÉ NEBO JINÉ CHYBY

Ačkoli společnost Ortho Organizers věnuje přiměřenou péči a úsilí tomu, aby poskytovala informace, které jsou přesné a aktuální v okamžiku jejich prvního uvedení na webových stránkách, mohou se přesto vyskytnout typografické a jiné chyby. Společnost Ortho Organizers se nezavazuje tyto informace aktualizovat nebo opravovat a vyhrazuje si právo kdykoli upravit, vymazat a přeuspořádat jakýkoli nebo celý obsah těchto webových stránek, aniž by vás na to upozornila. Ačkoli společnost Ortho Organizers vynakládá přiměřené úsilí, aby zabránila neoprávněným zásahům do webových stránek, společnost Ortho Organizers nezaručuje, že její úsilí bude vždy úspěšné. Proto, jak je uvedeno níže, společnost Ortho Organizers nezaručuje, že materiály webových stránek budou bezchybné, a odmítá jakoukoli odpovědnost za takové chyby.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO ÚPLNOSTI MATERIÁLŮ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÉHOKOLI SOFTWARU, KTERÝ JSTE NAINSTALOVALI V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS PRAVIDELNĚ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ DOPLŇUJE, MĚNÍ, PŘIDÁVÁ, ODSTRAŇUJE, AKTUALIZUJE NEBO MĚNÍ INFORMACE, MIMO JINÉ VČETNĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PODMÍNEK, NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS DÁLE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO V JAKÉMKOLI SOFTWARU, KTERÝ JSTE NAINSTALOVALI V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI POVINNOSTI AKTUALIZOVAT INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. JAKO UŽIVATELÉ JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA OVĚŘENÍ VŠECH INFORMACÍ UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

VEŠKERÉ MATERIÁLY, INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM (DÁLE JEN „OBSAH“) JSOU PRO VAŠE POUŽITÍ POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ VE SMYSLU PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ.

Společnost Ortho Organizers neprohlašuje, že tyto webové stránky nebo jejich obsah jsou vhodné pro použití ve všech zemích světa. Tyto webové stránky používáte na vlastní nebezpečí a jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů, přičemž je třeba mít na paměti, že přístup na tyto webové stránky nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích legální.

Některé státy nebo země nemusí povolovat zřeknutí se určitých záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí ve všech případech vztahovat.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Používání webových stránek společnosti Ortho Organizers nebo jakékoli softwarové aplikace, kterou jste si nainstalovali v souvislosti s používáním těchto webových stránek, je na vaše vlastní riziko. Přestože společnost Ortho Organizers vynakládá přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti a funkčnosti našich webových stránek a jakýchkoli softwarových aplikací spojených s těmito webovými stránkami, může toto úsilí selhat a může dojít k chybám. SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTOVÁNÍ OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÉKOLI SOFTWAROVÉ APLIKACE SPOJENÉ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ VYČÍSLOVANÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU ANI ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, POČÍTAČOVÉHO VIRU NEBO SELHÁNÍ SYSTÉMU, NEBO ZTRÁTOU DAT ČI ZISKŮ, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK (NEBO OBSAHU POSKYTOVANÉHO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO NA JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SOUVISEJÍCÍCH S JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU), NEBO JAKÉKOLI SOFTWAROVÉ APLIKACE NAINSTALOVANÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO S NESCHOPNOSTÍ UŽIVATELŮ POUŽÍVAT OBSAH OBSAŽENÝ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH), A TO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ORTHO ORGANIZERS BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ORTHO ORGANIZERS VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY NEBO PŘÍČINY JEDNÁNÍ (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI ORTHO ORGANIZERS ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO ZA INSTALACI JAKÉKOLI SOFTWAROVÉ APLIKACE SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI. NAŠE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM, POKUD SI U NÁS ZAKOUPÍTE ZBOŽÍ, SE ROVNÁ KUPNÍ CENĚ, KTEROU JSTE ZA ZBOŽÍ ZAPLATILI.

Některé státy neumožňují zřeknutí se odpovědnosti za následné škody, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí ve všech případech vztahovat.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

OBSAH SPOLU S JAKÝMIKOLIV DOKUMENTY VYDANÝMI SPOLEČNOSTÍ ORTHO ORGANIZERS NEBO KTEROUKOLIV Z JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NEBO OBCHODNÍCH PARTNERŮ A DOSTUPNÝMI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI ORTHO ORGANIZERS MŮŽE OBSAHOVAT VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU AMERICKÉHO ZÁKONA O REFORMĚ SOUKROMÝCH SOUDNÍCH SPORŮ O CENNÉ PAPÍRY Z ROKU 1995. TATO PROHLÁŠENÍ SE MOHOU OBJEVOVAT NA ŘADĚ MÍST WEBOVÝCH STRÁNEK A LZE JE IDENTIFIKOVAT PODLE POUŽITÍ VÝHLEDOVÉ TERMINOLOGIE, JAKO JE „MŮŽE“, „MOHL BY“, „LZE OČEKÁVAT“, „LZE PŘEDVÍDAT“, „ZAMÝŠLET“, „VĚŘIT“, „PLÁNOVAT“, „ODHADOVAT“, „PŘEDPOVÍDAT“, „PROJEKTOVAT“ NEBO JINÝCH SROVNATELNÝCH VÝRAZŮ ČI JEJICH ZÁPORŮ. SPOLEČNOST UVÁDÍ NÁSLEDUJÍCÍ VAROVNÉ POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE DŮLEŽITÝCH FAKTORŮ, KTERÉ MOHOU MIMO JINÉ ZPŮSOBIT, ŽE SE BUDOUCÍ VÝSLEDKY BUDOU PODSTATNĚ LIŠIT OD VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ, OČEKÁVÁNÍ A PŘEDPOKLADŮ ZDE VYJÁDŘENÝCH NEBO NAZNAČENÝCH. VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTU VYCHÁZEJÍ Z AKTUÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI. VŠECHNA NAŠE VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ PODLÉHAJÍ RIZIKŮM A NEJISTOTÁM A NEJSOU ZÁRUKOU BUDOUCÍ VÝKONNOSTI. VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ ZAHRNUJÍ ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ FAKTORY, RIZIKA A NEJISTOTY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE NAŠE SKUTEČNÉ VÝSLEDKY, VÝKONNOST A ÚSPĚCHY NEBO VÝSLEDKY V OBORU SE BUDOU PODSTATNĚ LIŠIT OD JAKÝCHKOLI BUDOUCÍCH VÝSLEDKŮ, VÝKONNOSTI NEBO ÚSPĚCHŮ VYJÁDŘENÝCH NEBO NAZNAČENÝCH V TAKOVÝCH VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍCH. TYTO FAKTORY, RIZIKA A NEJISTOTY ZAHRNUJÍ MIMO JINÉ FAKTORY POPSANÉ V ČÁSTI „RIZIKOVÉ FAKTORY“, O NICHŽ SE HOVOŘÍ V NAŠICH PRAVIDELNÝCH DOKUMENTECH PŘEDKLÁDANÝCH KOMISI PRO CENNÉ PAPÍRY. SPOLEČNOST UPOZORŇUJE, ŽE TYTO FAKTORY NEMUSÍ BÝT VYČERPÁVAJÍCÍ A ŽE MNOHO Z NICH NENÍ SPOLEČNOST SCHOPNA OVLIVNIT NEBO PŘEDVÍDAT. PROTO BY SE NA VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ NEMĚLO SPOLÉHAT JAKO NA PŘEDPOVĚĎ SKUTEČNÝCH VÝSLEDKŮ. SPOLEČNOST SE NEZAVAZUJE A NEMÁ POVINNOST AKTUALIZOVAT VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ.

RUČENÍ ZE STRANY UŽIVATELE

Souhlasíte s tím, že budete bránit, předcházet a chránit společnost Ortho Organizers a její přidružené společnosti, mateřské společnosti, dceřiné společnosti a jejich příslušné zaměstnance, zástupce, dodavatele, vedoucí pracovníky, ředitele, nástupce a zmocněnce před veškerými závazky, nároky, škodami a výdaji, mimo jiné včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení, které vzniknou v důsledku vašeho používání, zneužívání tohoto webu nebo používání jakékoli softwarové aplikace související s používáním těchto webových stránek.

UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY

Společnost Ortho Organizers má právo okamžitě ukončit tuto smlouvu s vámi a vaše používání webových stránek, pokud podle vlastního posouzení zjistí, že jste porušili některý z těchto právních předpisů a podmínek nebo jste se dopustili jiného jednání, které společnost Ortho Organizers podle svého názoru považuje za nepřijatelné.

VOLBA PRÁVNÍHO SYSTÉMU A MÍSTA SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Tyto právní podmínky se řídí zákony státu Kalifornie a jsou vykládány v souladu s nimi, bez ohledu na kolizní zákony tohoto státu. Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že soudy nacházející se v jižním okrese Kalifornie nebo v okresech v rámci těchto federálních soudních obvodů mají výlučnou příslušnost pro všechny nároky a žaloby vyplývající z těchto právních předpisů a podmínek a/nebo vašeho používání těchto stránek nebo s nimi související, a dále souhlasíte a podřizujete se výkonu osobní příslušnosti těchto soudů a souhlasíte s mimoúzemním doručováním soudních písemností za účelem projednání jakéhokoli takového nároku nebo žaloby.

ZÁZNAMY

Tištěná verze těchto právních předpisů a podmínek a jakéhokoli oznámení učiněného v elektronické podobě je přípustná v soudních nebo správních řízeních týkajících se těchto právních předpisů a podmínek ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě. Pro účely případného sporu jsou ve všech ohledech rozhodující záznamy společnosti Ortho Organizers.

INTEGRACE A ODDĚLITELNOST

Tyto právní předpisy a podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Ortho Organizers týkající se těchto webových stránek a nahrazují veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy (ústní, písemné nebo elektronické) mezi vámi a společností Ortho Organizers v souvislosti s těmito stránkami. Pokud bude některá část těchto právních předpisů a podmínek shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána způsobem, který je v souladu s platnými místními právními předpisy tak, aby co nejlépe odrážela původní záměry obou stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti.