Aligner Terms of Use - Reveal Providers | Czechia
18391
page-template-default,page,page-id-18391,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

Produkty fóliových aparátů

Smluvní podmínky

 1. ÚVOD. Tyto smluvní podmínky („smluvní podmínky“ nebo „smlouva“) platí na jakoukoli objednávku, nákup anebo používání jakýmkoli stomatologickým nebo zdravotnickým personálem, lékařemnebo stomatologem („zákazník“) v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, včetně produktů a služeb k fóliovým alignerům a retainerům  a včetně balíčků produktů, jak je popsáno ve zde přiloženém dokumentu A (souhrnně „produkty“), které jakémukoli zde uvedenému zákazníkovi nabízí, prodává nebo poskytuje společnost Henry Schein, Inc. nebo jakékoli její pobočky, partneři, subdistributoři nebo subdodavatelé, kteří jsou uvedeni jako poskytovatelé produktů v objednávkovém formuláři nebo smlouvě, které jsou k těmto smluvním podmínkám připojeny nebo se kterými souvisí (každý jednotlivě jako „subjekt HSI“ a souhrnně, pokud to kontext vyžaduje, jako „HSI“). Strany tímto potvrzují a souhlasí, že pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, každý jednotlivý subjekt HSI jedná samostatně v souladu s touto smlouvu a jako takové musí být všechny a jakékoli závazky a povinnosti v souvislosti s každým takovým jednotlivým subjektem HSI samostatné, nikoli spojené s dalšími subjekty HSI, a že se budou týkat pouze takového samostatného subjektu HSI a konkrétních produktů nebo služeb, které takový samostatný subjekt HSI poskytuje nebo vykonává.
 1. OBDOBÍ PLATNOSTI. Období platnosti této smlouvy pro každý produkt začne datem odeslání objednávky zákazníka v souladu s touto smlouvou a skončí nejpozdějším datem ukončení jakékoli platné záruky na produkty zahrnuté do této smlouvy. Kterákoli strana může tuto smlouvu ukončit dříve kvůli porušení této smlouvy druhou stranou, pokud není porušení vyřešeno do 30 dní od chvíle, kdy strana, která smlouvu neporušila, oznámí takové porušení straně, která smlouvu porušila.
 1. OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKA. Objednávky zadává zákazník („objednávky zákazníka“) pomocí portálu schvalovatele DDX („portál DDX“) (nebo čas od času jakýmkoli jiným způsobem určeným společností HSI), který lze používat na webu www.ddxdental.com. Společnost HSI může objednávky zákazníka ze svého výhradního rozhodnutí odmítnout nebo je může přijmout jakýmkoli způsobem včetně toho, že společnost HSI zákazníkovi pošle potvrzení nebo zákazníkovi odešle produkty. Objednávky zákazníka jsou považovány za zadané, když a následovně: (a) pokud je použito nastavení léčby (jak je definováno v dokumentu A), k datu schválení konečného nastavení léčby zákazníkem, nebo (b) pokud není vyžadováno žádné nastavení léčby, k datu odeslání objednávky zákazníkem se všemi požadovanými záznamy pacienta. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, jakmile zákazník zadá objednávku zákazníka, kterou společnost HSI přijme, nesmí zákazník objednávky zákazníka zrušit ani ukončit, pokud společnost HSI neselže v poskytnutí produktů nebo objednávky zákazníka v přiměřeném časovém období.
 1. ZABEZPEČENÍ SYSTÉMŮ HSI. Používání jakéhokoli příslušného softwaru HSI, webové stránky, platformy nebo systému, včetně portálu DDX (souhrnně „systémy HSI“), zákazníkem je podmíněno registrací zákazníka pro takové použití, jak společnost HSI přikazuje, a souhlasem zákazníka s těmito smluvními podmínkami a jakoukoli licenční smlouvou s koncovým uživatelem anebo dalšími zásadami, postupy, smluvními podmínkami, včetně zásad souvisejících s ochranou jakýchkoli dat nebo údajů, které zákazníkovi sdělí společnost HSI nebo které jsou uvedeny či obsaženy v jakémkoli systému HSI (souhrnně „zásady ochrany osobních údajů“). Zákazník je povinen zachovávat důvěrnost všech přihlašovacích údajů k systémům HSI, včetně svých přihlašovacích údajů k portálu DDX, a nese plnou zodpovědnost za všechny aktivity, které probíhají pod tímto heslem nebo uživatelským jménem. Zákazník souhlasí, že (a) okamžitě informuje společnost HSI o jakémkoli neoprávněném použití jakéhokoli hesla, přihlašovacích údajů nebo uživatelského jména, které zákazník používá k přístupu k jakémukoli systému HSI, nebo o jakémkoli jiném narušení zabezpečení anebo porušení zásad ochrany osobních údajů k jakýmkoli systémům HSI, a (b) zajistí, že zákazník na konci každé relace zavře svůj účet k systému HSI.
 2. Zákony o ochraně údajů; POUŽÍVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH INFORMACÍ.
  1. Zákazník, je-li to vhodné, obdrží od všech svých pacientů, pro které jsou produkty určeny, objednány nebo používány, všechny nezbytné písemné souhlasy a smlouvy (včetně takových, které jsou požadovány v zájmu léčby pacienta a návrhu, objednávky nebo používání produktů, diskuze o plánech léčby a dalších klinických informací pacienta (nebo pro jakékoli jiné účely dle této smlouvy)), jak je vyžadováno příslušnými zákony a nařízeními, včetně následujících:
 1. pro zákazníky pobývající v Evropské unii písemné souhlasy a smlouvy o tom, že zákazník a společnost HSI budou používat „osobní údaje“ (jak jsou definovány v obecném nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů („GDPR“));
 2. pro zákazníky pobývající ve Spojených státech amerických písemné souhlasy a smlouvy o tom, že zákazník a společnost HSI budou používat chráněné zdravotní údaje („PHI“) (jak jsou definovány v zákoně o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění („HIPAA“);
 3. pro zákazníky pobývající v Kanadě písemné souhlasy a smlouvy o tom, že zákazník a společnost HSI budou používat jakékoli klinické informace nebo údaje o pacientech nebo jakékoli chráněné zdravotní údaje nebo jakékoli jiné informace („kanadské chráněné informace“), jejichž používání nebo zveřejnění je omezeno na případy, které jsou v souladu s jakýmikoli příslušnými zákony a nařízeními (včetně jakýchkoli příslušných kanadských provinčních nebo federálních zákonů o ochraně údajů); a
 4. pro zákazníky pobývající mimo Kanadu, Evropskou unii a Spojené státy americké písemné souhlasy a smlouvy o tom, že zákazník a společnost HSI budou používat jakékoli klinické údaje o pacientech nebo jiné chráněné zdravotní údaje nebo jakékoli jiné informace („další chráněné informace“), jejichž používání nebo zveřejnění je omezeno na případy, které jsou v souladu s jakýmikoli příslušnými zákony a nařízeními v jurisdikci, ve které se zákazník nachází (včetně jakýchkoli příslušných zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů nebo mlčenlivosti), mimo jiné včetně zákonů a nařízení, pokud existují, uvedených ve zde připojeném dokumentu E.
  1. Zákazník potvrzuje a rozumí důvěrné povaze, v souvislosti se zákazníkem v závislosti na jeho lokalitě, PHI ve Spojených státech amerických, osobních údajů v Evropské unii, kanadských chráněných informací v Kanadě a jakýchkoli dalších chráněných informací v jakékoli jiné jurisdikci, ve které se zákazník nachází (souhrnně „chráněné informace“), a souhlasí, že (i) zákazník bude takové chráněné informace sdělovat společnosti HSI pouze tehdy, pokud je to nutné k tomu, aby společnost HSI mohla poskytovat produkty v souladu s touto smlouvou, a že (ii) zákazník je výhradně zodpovědný za správu jakýchkoli a všech nezbytných opatření pro zajištění takové důvěrnosti v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními. Společnost HSI (včetně všech subjektů HSI) neponese odpovědnost za žádné nároky vyplývající z jakéhokoli zveřejnění nebo narušení zabezpečení jakýchkoli chráněných informací nebo jakýchkoli jiných informací spravovaných zákazníkem a zákazník neprodleně informuje společnost HSI, pokud se dozví o jakémkoli takovém nároku, zveřejnění nebo narušení.
  2. Na používání jakýchkoli informací poskytovaných zákazníkem společnosti HSI níže nebo v průběhu používání jakýchkoli systémů HSI zákazníkem, včetně jakýchkoli chráněných informací, se vztahují příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti HSI (jak jsou definovány níže). Zákazník musí používat bezpečnostní prvky (včetně jakýchkoli klíčů, kódů PIN nebo hesel), aby bylo možné udržet chráněné informace v bezpečí, a měl by tyto bezpečnostní prvky udržovat důvěrné, aby nedošlo k jejich půjčení, sdílení, přenosu nebo jinému zneužití. Zákazník potvrzuje, že společnost HSI může své bezpečnostní prvky čas od času změnit.
  3. Zákazník potvrzuje a souhlasí, že společnost HSI může za účelem zpracování předávat chráněné informace jednomu nebo několika ze svých partnerů nebo externích subzpracovatelů, kteří se v průběhu návrhu, výroby a poskytování produktů nacházejí kdekoli na světě.
  4. Zákazník souhlasí, že společnost HSI může používat chráněné informace k účelům propagace, vzdělávání anebo výzkumu, publikování v odborných časopisech nebo používání v odborných kolaterálních materiálech, pokud byly takové chráněné informace nejprve anonymizovány tak, aby nebylo možné identifikovat zákazníka ani pacienta.
  5. V daném rozsahu musí společnost HSI používat chráněné informace pro účely této smlouvy v Kanadě, Evropské unii, Spojených státech amerických nebo jakékoli jiné zemi nebo území podle potřeby, včetně v souvislosti s nastavením léčby:
 1. Pro zákazníky nacházející se ve Spojených státech amerických: V případě PHI, na které se vztahuje zákon HIPAA, je společnost HSI považována za obchodního partnera zákazníka (jak je definován zákonem HIPAA) a společnost HSI i zákazník se musí řídit smluvními podmínkami smlouvy o obchodním partnerovi dle zákona HIPAA, která je zde připojena jako dokument C.
 2. Pro zákazníky nacházející se v Evropské unii: V případě osobních údajů, na které se vztahuje nařízení GDPR, subjekt HSI, který je poskytovatelem produktu, bude „zpracovatelem“ (jak je definován v nařízení GDPR), všechny ostatní subjekty HSI zapojené do příslušné transakce jsou „subzpracovatelé“ a zákazník bude „správce“ (jak je definován v nařízení GDPR) a zákazník (jako správce) i poskytovatel produktu (jako zpracovatel) se musí řídit smluvními podmínkami smlouvy mezi správcem a zpracovatelem dle nařízení GDPR, která je zde připojena jako dokument D.
 3. Pro zákazníky nacházející se v Kanadě: V případě kanadských chráněných informací, na které se vztahují kanadské zákony o ochraně soukromí, je zákazník „správcem“ (nebo je označován podobným pojmem, který může být definován v kanadských zákonech o ochraně soukromí) kanadských chráněných informací a společnost HSI i zákazník se musí řídit smluvními podmínkami jakýchkoli příslušných provinčních nebo územních smluv o správě informací, které se mohou čas od času změnit. Provinční a územní smlouvy o správě informací, jsou-li k tomu vhodné, jsou zde začleněny v podobě odkazů na ně.
 4. Pro zákazníky nacházející se mimo Kanadu, Evropskou unii a Spojené státy americké: V případě používání jakýchkoli dalších chráněných informací se společnost HSI a zákazník musí řídit všemi platnými zákony a nařízeními v jurisdikci, ve které se zákazník nachází (včetně jakýchkoli příslušných zákonů o ochraně soukromí nebo mlčenlivosti), mimo jiné včetně uvedených ve zde připojeném dokumentu E.
 1. VYJÁDŘENÍ A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA. Podmínkou prodeje produktů společností HSI zákazníkovi je, že zákazník souhlasí s následujícím:
  1. Zákazník vlastní licenci nebo je registrován k praktikování medicíny, zubního lékařství anebo ortodoncie, bez omezení na jurisdikci, do které mají být produkty odeslány a kde zákazník produkty nainstaluje a jinak poskytuje léčbu takovému pacientovi.
  2. Zákazník (i) nebude produkty používat a bude neprodleně informovat společnost HSI, pokud vyprší platnost jakékoli z jeho licencí nebo registrací praxe, pokud jeho licence nebo registrace není platná, je odvolána, pozastavena nebo jinak ohrožena nebo omezena, a to kdykoli během léčby pacientů, a (ii) dovolí společnosti HSI přijmout taková opatření, která společnost HSI považuje za takových okolností za přiměřená.
  3. Zákazník (i) má nezbytné znalosti, zkušenosti a školení, aby mohl řádně provádět postupy související s léčbou pomocí produktů, a (ii) bude používat produkty pouze v souladu s obecně přijímanými stomatologickými standardy a také jakýmikoli klinickými protokoly společnosti HSI určenými společností HSI.
  4. Produkty nebudou používány (i) žádnou jinou osobou kromě zákazníka, který objednávku zadal, (ii) u pacienta nebo v zájmu pacienta kromě pacienta zákazníka, pro kterého byly produkty objednány a navrženy; nebo (iii) mimo zemi, ve které se nachází zákazník a příslušný pacient a do které společnost HSI nebo jí jmenovaná osoba takové produkty odesílá.
  5. Zákazník společnosti HSI poskytne přesné a úplné informace o vlastnictví ze strany zákazníka, které společnost HSI požaduje, pokud jsou nutné k plnění jakýchkoli zákonných nebo regulačních závazků společnosti HSI, včetně případů souvisejících s transparentností povinnosti hlášení, pokud taková povinnost existuje, v příslušné jurisdikci, ve které se nachází zákazník.
  6. Zákazník (i) ponese plnou odpovědnost a přímou a výhradní odpovědnost za léčbu každého pacienta, včetně uplatňování lékařského úsudku při rozhodování o používání produktů a návrhu a realizace plánů léčby jednotlivých pacientů, a za dosažení požadovaného výsledku pro pacienta, (ii) na žádost poskytne zpětnou vazbu ke stavu léčby kteréhokoli pacienta, zkušenosti a výsledek používání produktů; a (iii) neprodleně informuje společnost HSI o jakékoli události (se všemi dostupnými detaily) související s produkty, o které musí zákazník nebo společnost HSI informovat příslušné vládní nebo regulační úřady.
 1. ZRUŠENÍ.
  1. Společnost HSI může začít vyrábět objednané produkty na základě souhlasu zákazníka s nastavením léčby nebo zadáním objednávky zákazníka na produkty. Zákazník nesmí objednávku aparátů zrušit po konečném schválení nastavení léčby ze strany zákazníka. Zákazník nesmí objednávku zákazníka na produkty nebo náhradní aparáty zrušit po zadání objednávky zákazníka. Objednávku zákazníka na produkty může zákazník zrušit, pouze pokud jsou splněny zde uvedené smluvní podmínky. Pokud bylo jakékoli nastavení léčby zveřejněno na portálu DDX po dobu více než 60 dní, aniž by zákazník reagoval nebo poskytl zpětnou vazbu, může společnost HSI takovou objednávku zákazníka zrušit, aniž by příslušného zákazníka informovala.
  2. Poplatky za zrušení: Na objednávky zákazníka zrušené zákazníkem před schválením nastavení léčby ze strany zákazníka se nevztahují žádné poplatky za zrušení. Může však dojít k posouzení poplatku za zrušení pro zrušenou objednávku zákazníka anebo stavu deaktivace účtu systémů HSI zákazníka, pokud proběhne v souladu s příslušnými zákony v jurisdikci, ve které se zákazník nachází, pokud má zákazník nepřiměřeně vysoký počet zrušených objednávek zákazníka. Zákazník musí všechny poplatky za objednávku zákazníka na produkty (včetně objednávek náhradních produktů) zaplatit do 30 dní od zrušení.
 1. CENY A PLATBA.
  1. Aktuální ceny za produkty a služby jsou k dispozici na portálu DDX a společnost HSI je může kdykoli změnit, aniž by o tom informovala zákazníka, a to k datu aktualizace ceny v ceníku na portálu DDX. Změny cen nemají vliv na objednávky, které již byly zadány. Cena, která se vztahuje na kteroukoli objednávku zákazníka, bude cena zobrazená na portálu DDX v okamžiku, kdy zákazník zadá objednávku zákazníka v souladu s těmito smluvními podmínkami.
  2. Ceny jsou uvedeny v amerických dolarech nebo, pokud to společnost HSI určí v souladu s příslušnými zákony, v místní měně země, ve které se zákazník nachází, a nezahrnují žádné příslušné daně (včetně daně z prodeje, DPH, GST a spotřební daně) a poplatky za dopravu a pojištění budou zákazníkovi naúčtovány samostatně. Na objednávku zákazníka se mohou vztahovat další poplatky za dopravu v případě fóliových aparátů a rovnátek, včetně náhradních produktů.
  3. Zákazník zaplatí všechny faktury HSI dle pokynů ve faktuře v plné výši a zúčtovanými finančními prostředky. Faktury za původní aparáty jsou splatné do 60 dní od fakturace a za všechny ostatní produkty a poplatky do 30 dní od data fakturace, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak nebo pokud není ve faktuře uvedeno jinak. Na jakoukoli fakturu nebo jiný nesplacený zůstatek, které nebudou zaplaceny do data splatnosti faktury, se mohou vztahovat úroky maximálně (i) 1,5 % měsíčně nebo (ii) maximální měsíční úrok povolený zákonem.
 1. KLINICKÁ RIZIKA.
  1. Zákazník je plně zodpovědný za používání produktů a kontrolu a schválení nastavení léčby a také za diagnostiku a léčbu jednotlivých pacientů.
  2. Zákazník je zodpovědný za pečlivou kontrolu navrhovaného nastavení léčby před schválením a za určení vhodnosti léčby pro příslušného pacienta.
  3. Zákazník potvrzuje a chápe, že společnost HSI neposkytuje a nebude poskytovat lékařské, stomatologické nebo zdravotnické služby nebo rady.
  4. Zákazník je povinen zajistit, aby (i) znal obsah pokynů pro používání produktů („pokyny k produktu“), včetně kontraindikací a rizikových faktorů, (ii) produkty byly předepsány pouze pacientům, kteří nemají kontraindikace a kterým byla řádně a úplně vysvětlena rizika léčby s produkty, a (iii) pacientům byly poskytnuty pokyny k produktu vhodné pro používání produktů pacientem a aby bylo zajištěno, že jim rozumí.
 1.  SOULAD SE ZÁKONY. Zákazník souhlasí, že při plnění svých povinností v souladu s touto smlouvou neprovede ani neumožní provedení žádné činnosti, která je nezákonná dle příslušných zákonů, výnosů, pravidel, nařízení, kodexů, příkazů nebo jiných požadavků, mimo jiné včetně předpisů platných v jurisdikci, ve které se zákazník nachází, jakýchkoli zákonů o korupci a uplácení, jakýchkoli zákonů o transparentnosti (které jsou zde definovány) a jakýchkoli zákonů o ochraně osobních údajů (včetně případů souvisejících s jakýmikoli chráněnými informacemi), které se mohou čas do času změnit, mimo jiné včetně případů uvedených ve zde připojeném dokumentu E.
 1. SLEVY A RABATY. Zákazník je povinen hlásit a poskytovat informace týkající se jakýchkoli slev, rabatů nebo jiných snížení cen, které jsou poskytovány v souladu s touto smlouvou. Zákazník musí tuto slevu uplatnit ve fiskálním roce, ve kterém slevu získá, nebo v roce následujícím. Podpisem této smlouvy zákazník potvrzuje své zákonné povinnosti plně a přesně hlásit slevy, rabaty anebo jiná snížení cen, které získá v rámci tohoto programu. Zákazník by měl uchovávat tuto smlouvu a jakýkoli jiný doklad o slevách, rabatech nebo jiných sníženích cen a na požádání zpřístupnit takové informace příslušným vládním úřadům a programům a dalším příslušným plátcům.
 1. ZÁKON SUNSHINE ACT. Pouze pro zákazníky nacházející se ve Spojených státech amerických: Strany potvrzují, že požadavky na transparentnost plateb lékařům schválené jako odstavec 6002 zákona o ochraně pacientů a dostupné zdravotní péči z roku 2010 (uzákoněný jako 42 U.S.C. §1320a-7h) a nařízení center zdravotní péče (Centers of Medicare and Medicaid Services = CMS) uvedená v platnost (souhrnně „zákon Sunshine Act“) vyžadují od farmaceutických firem, společností poskytujících lékařská zařízení, organizací skupinového nákupu a dalších společností, aby každý rok hlásily určité informace o odměnách, výdajích a dalších platbách nebo přenosech hodnoty poskytovaných přímo nebo nepřímo lékařům v USA a fakultním nemocnicím v rámci CMS, které pak informace zveřejní. Pokud se zákazník nachází ve Spojených státech amerických, souhlasí, že: (a) nenapadne žádné takové hlášení podané společností HSI z jejího vlastního úsudku; (b) poskytne společnosti HSI informace nutné k zajištění včasného, přesného a úplného hlášení; a (c) bude do nezbytné míry dodržovat své povinnosti ročního hlášení v souladu se zákonem Sunshine Act, včetně podání příslušných hlášení o vlastnictví.
 1. DŮVĚRNOST INFORMACÍ. Zákazníci nebudou používat (s výjimkou provádění činností uvedených v této smlouvě), publikovat ani jinak zveřejňovat jakékoli důvěrné nebo chráněné informace (včetně podmínek této smlouvy) („důvěrné informace“) týkající se společnosti HSI nebo produktu, které společnost HSI zveřejní nebo které zákazník získá jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, pokud to není vyžadováno příslušným zákonem. Toto ustanovení platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
 1. ZÁRUKA NA PRODUKT.
  1. Společnost HSI nabízí svým zákazníkům záruku na produkt, jak je uvedeno ve zde připojeném dokumentu B. Společnost HSI neposkytuje žádné další záruky týkající se produktů nebo jejich částí.
  2. ODMÍTNUTÍ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTU B A DO MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM SPOLEČNOST HSI (VČETNĚ SUBJEKTU HSI) NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB ANI ŽÁDNÉ JEJICH ČÁSTI, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL NEBO DODRŽENÍ PŘEDPISŮ.
  3. Tento článek 14 platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
 1. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI.
  1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE ŽÁDNÁ STRANA ZODPOVĚDNÁ VŮČI DRUHÉ STRANĚ (NEBO V PŘÍPADĚ SPOLEČNOSTI HSI A JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ VŮČI PACIENTŮM ZÁKAZNÍKŮ) ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU A DOBRÉHO JMÉNA, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S PORUŠENÍM TÉTO SMLOUVY (NEBO JAKÉKOLI POVINNOSTI VYCHÁZEJÍCÍ Z OBYČEJOVÉHO PRÁVA A ZPŮSOBENÝM NEBO NEZPŮSOBENÝM NEDBALOSTÍ STRANY NEBO JEJÍCH PARTNERŮ), BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD; POKUD NIC V TOMTO ČLÁNKU NENÍ ZAMÝŠLENO TAK, ABY OMEZOVALO, NEBO NEOMEZUJE PRÁVA NA DŮVĚRNOST NEBO POVINNOSTI ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI ŽÁDNÉ ZE ZDE UVEDENÝCH STRAN. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HSI (VČETNĚ VŠECH JEJÍCH SUBJEKTŮ HSI) DLE TÉTO SMLOUVY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU POPLATKŮ ZAPLACENÝCH ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI HSI DLE TÉTO SMLOUVY ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍCH 12 MĚSÍCŮ. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
  2. Odškodnění. Zákazník souhlasí, že odškodní, nahradí, bude bránit a uhradí škody společnosti HSI včetně všech subjektů HSI za jakékoli a všechny nároky, soudní řízení, škody, dluhy, závazky, ztráty, povinnosti, platby, náklady a výdaje (včetně přiměřených výdajů za právní zastoupení) vyplývající z nebo související s: (i) porušením jakýchkoli podmínek této smlouvy ze strany zákazníka nebo jakékoli smlouvy mezi zákazníkem a jeho pacientem; (ii) jakýmikoli akcemi nebo opomenutími zákazníka a včetně jakéhokoli činu nebo neschopnosti konat v souvislosti s pacientem; (iii) poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací, záznamů, dokumentů nebo otisků společnosti HSI ze strany zákazníka nebo jeho neschopnost včas poskytnout společnosti HSI jakékoli takové informace, záznamy, dokumenty nebo otisky; a (iv) jakýmikoli jednáními s jakýmikoli příslušnými regulačními úřady, poskytovateli licence nebo odborníky v souvislosti se zákazníkem. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
  3. Práva na duševní vlastnictví, důvěrnost a ochranné známky.
   1. Všechna práva na duševní vlastnictví (včetně všech patentů, ochranných známek, obchodních názvů, servisních značek, log, registrovaných designů, užitných vzorů, práva na design, práv na databázi, autorských práv (včetně autorského práva na software a počítačové algoritmy), obchodních tajemství a ostatních důvěrných informací, know-how a všech ostatních práv na duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví a práv na podobnou nebo odpovídající povahu v jakékoli části světa) v souvislosti s produkty, jakýmikoli materiály nebo informacemi, systémy HSI (včetně portálu DDX), dokumenty nebo položkami, které společnost HSI připravuje nebo tvoří pro zákazníka nebo jakéhokoli pacienta nebo které zpřístupňuje pro zákazníka nebo jakéhokoli pacienta (souhrnně „duševní vlastnictví společnosti HSI“), mezi společností HSI a zákazníkem, budou zcela a výhradně patřit společnosti HSI a zákazník neobdrží žádná práva ani licence související s duševním vlastnictvím společnosti HSI a nebude využívat žádné duševní vlastnictví společnosti HSI, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zákazník souhlasí, že bude neprodleně informovat společnost HSI, pokud zákazník zjistí jakékoli porušení jakéhokoli duševního vlastnictví společnosti HSI ze strany jakékoli osoby nebo subjektu. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
   2. Společnost HSI uděluje zákazníkovi omezené právo na používání ochranných známek na produkty poskytované společností HSI v souvislosti s používáním nebo prodejem produktů, jak je zaručeno touto smlouvou, během období platnosti této smlouvy. Jakékoli změny marketingových materiálů nebo jiné dokumentace související s produkty, mimo jiné včetně materiálů, které obsahují ochranné známky společnosti HSI, musí být společností HSI předem písemně schváleny.
  4. Pojištění. Zákazník bude během období platnosti této smlouvy (a pokud budou vzneseny jakékoli nároky na nebo hlášeny jakékoli zásady, po dobu tří let poté) udržovat pojištění odpovědnosti třetí strany s takovým krytím, které je obvyklé pro stomatology v zemi, ve které se zákazník nachází. Společnost HSI bude o zrušení nebo skončení platnosti takového pojištění informována alespoň 30 dní předem.
  5. Audity. Zákazník souhlasí, že bude spolupracovat s jakýmkoli auditem prováděným společností HSI (nebo řádně jmenovanými agenty nebo zástupci) za účelem ověření dodržování této smlouvy ze strany zákazníka nebo nutným v zájmu dodržování příslušných zákonů.
  6. Oznámení. Není-li uvedeno jinak, všechna oznámení poskytovaná v rámci této smlouvy, musí být písemná a budou považována za řádně provedená, pokud jsou doručena ručně nebo elektronickým přenosem s potvrzeným přijetím, tři dny po odeslání certifikovanou nebo registrovanou poštou a jeden den po odeslání nočním kurýrem, na příslušnou adresu dané strany uvedenou na stránce podpisů v této smlouvě nebo jinou adresu, kterou daná strana písemně sdělí druhé straně. Všechna oznámení pro společnost HSI by měla obsahovat kopii na adresu: Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, New York 11747; Attn: General Counsel; Fax: 631-843-5660.
  7. Vyšší moc. Společnost HSI neponese odpovědnost za nemožnost splnit nebo za zpoždění v plnění jakýchkoli našich závazků dle těchto smluvních podmínek, které jsou způsobeny událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu („zásah vyšší moci“). Pokud zákazník nemůže zaplatit jakoukoli částku splatnou společnosti HSI, nelze to odůvodňovat žádným zásahem vyšší moci. Závazky společnosti HSI dle těchto smluvních podmínek budou pozastaveny na období, kdy probíhá zásah vyšší moci, a společnost HSI prodlouží dobu pro splnění těchto závazků, ale vynaloží přiměřené úsilí, aby byly závazky splněny.
  8. Rozhodné právo. Tato smlouva se bude řídit:
 1. v souvislosti se zákazníky, kteří se nachází mimo Evropskou unii, zákony státu New York, bez odkazu na kolizní principy, a strany neodvolatelně podléhají jurisdikci federálních soudů sídlících ve východních a jižních distriktech New Yorku pro účely jakéhokoli soudního procesu, žaloby nebo soudního řízení vycházejících z této smlouvy; a
 2. v souvislosti se zákazníky, kteří se nachází v Evropské unii, zákony země, ve které se zákazník nachází, a strany neodvolatelně podléhají jurisdikci soudů, které mají soudní pravomoc v místě, ve kterém se zákazník nachází.

Strany se tímto neodvolatelně zříkají obhajoby u nevyhovujícího soudu při podpoře procesní strany jakéhokoli takového soudního procesu, žaloby nebo soudního řízení.

  1. Nápravná opatření. Kvůli tomu, že zveřejňující straně nemusí být řádně nahrazeny finanční škody v případě porušení ustanovení o důvěrnosti této smlouvy druhou stranou, bude mít zveřejňující strana kromě jiných práv nebo dostupných opravných prostředků také nárok požadovat soudní příkaz nebo jinou spravedlivou nápravu omezující takové porušení nebo jakékoli hrozící porušení.
  1. Opravy. Žádná strana nesmí tuto smlouvu opravovat a nesmí odmítnout žádný závazek, s výjimkou písemného souhlasu obou stran.
  2. Žádné zřeknutí se práv. Žádná nemožnost uplatnit nebo zpoždění v uplatnění jakýchkoli práv, nároků nebo oprávnění nebude považováno za zřeknutí se práv, ani jejich samostatné nebo částečné uplatnění neznemožňuje žádné další uplatnění jakýchkoli dalších práv, nároků nebo oprávnění.
  1. Oddělitelnost. Pokud soud kompetentní jurisdikce považuje kterékoli ustanovení této smlouvy za neplatné nebo nevymahatelné, pak tato smlouva včetně všech zbývajících nedotčených ustanovení zůstane v plné míře platná, jako by v ní takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nikdy nebylo zahrnuto.
  1. Žádná publicita. Žádná strana nevytvoří žádnou publicitu, tiskové zprávy ani jiná veřejná oznámení týkající se jakéhokoli vztahu mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním, bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, pokud však platí, že každá strana může, bez takového souhlasu, vytvořit jakékoli tiskové zprávy nebo jiná veřejná oznámení, pokud je to vyžadováno zákonem.
  2. Nadpisy článků. Nadpisy obsazené v této smlouvě jsou zde pouze z praktických důvodů a nemají žádný podstatný význam při výkladu této smlouvy.
  3. Celá smlouva. Tato smlouva včetně těchto smluvních podmínek a zde připojených dokladů, které jsou zde kompletně uvedeny, ustanovuje celou smlouvu mezi zákazníkem a společností HSI. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí nebo současná ujednání, návrhy, výklady a sdělení mezi zákazníkem a společností HSI nebo týkající se zákazníka a společnosti HSI, ať už v ústní nebo písemné podobě. Pojmy uvedené v této smlouvě nahrazují jakékoli protikladné podmínky obsažené v jakémkoli jiném dokumentu používaném nebo předložené kteroukoli stranou v souvislosti s nákupem produktů, jichž se tato smlouva týká.

Dokument A

Popisy a definice produktů a balíčků produktů

POPISY BALÍČKŮ

Aparát Reveal – standardní verze – Balíček pro léčbu středních až závažných případů s více než 21 kroky. Zahrnuje plán zajištění (jak je definován níže) a jednu sadu rovnátek.

Aparát Reveal – odlehčená verze – Tato varianta léčby je určena pro lehké až střední případy nebo léčbu jednoho oblouku s 11 až 20 kroky nebo 21 až 40 samostatnými aparáty. Zahrnuje jednu úpravu (v případě potřeby) a jednu sadu rovnátek.

Aparát Reveal – expresní verze – Tato varianta léčby je určena pro velmi lehké případy s méně než 10 kroky nebo méně než 20 samostatnými aparáty. Zahrnuje jednu úpravu (v případě potřeby) a jednu sadu rovnátek.

Aparát Reveal Plus – standardní verze – Balíček pro léčbu středních až závažných případů s více než 21 kroky. Zahrnuje plán zajištění (jak je definován níže) a jednu sadu rovnátek.

Aparát Reveal Plus – odlehčená verze – Tato varianta léčby je určena pro lehké až střední případy nebo léčbu jednoho oblouku s 11 až 20 kroky nebo 21 až 40 samostatnými aparáty. Zahrnuje jednu úpravu (v případě potřeby) a jednu sadu rovnátek.

Aparát Reveal Plus – expresní verze – Tato varianta léčby je určena pro velmi lehké případy s méně než 10 kroky nebo méně než 20 samostatnými aparáty. Zahrnuje jednu úpravu (v případě potřeby) a jednu sadu rovnátek.

Aparát Reveal Plus – flexibilní verze – Tato varianta léčby pro velké skupinové praxe je určena pro případy s méně než 20 kroky nebo méně než 40 samostatnými aparáty. Zahrnuje jednu úpravu (v případě potřeby) a jednu sadu rovnátek.

DEFINICE

Záruka je možnost úprav (refinementů) po dobu tří let od data na faktuře za alignery.

Technika elastických nástavců (EBT) je technika pro používání nástavců a pryžových pásků jako doplňků k aparátům, aby bylo možné dosáhnout vytlačení. Lékař bude informován, pokud je při nastavení léčby doporučena technika EBT, ale lékař nemusí tato doporučení přijmout. Povinností lékaře je neprodleně informovat společnost HSI o veškerých nezbytných změnách. Pokud lékař schválí nastavení léčby s EBT, pokyny k umístění a načasování EBT budou poskytnuty po vyrobení aparátů. Lékař musí dodržovat poskytnuté pokyny vytvořením výřezů na aparátech na pobočce a nasazením zakoupených nástavců na povrch zubů u dásní. Lékař vybere, jaké nástavce a elastické nástavce budou použity. Po úpravě aparátů a nasazení nástavců musí lékař pacienty poučit o správném nošení elastických nástavců.

Interproximální redukce (IPR) je postup, během kterého se redukuje approximální povrch zubů. Tato redukce vytváří prostor mezi zuby, aby se mohly během léčby snadněji posouvat. Lékař bude informován, pokud je při plánu léčby doporučena technika IPR, ale lékař nemusí tato doporučení přijmout. Povinností lékaře je neprodleně informovat společnost HSI o veškerých nezbytných změnách. Lékař musí informovat společnost HSI o jakýchkoli preferencích, pokud jde o to, kdy má být provedena IPR při odeslání případu nebo žádosti o změny plánu léčby. Pokud lékař schválí plán léčby s IPR, pokyny k umístění a načasování IPR budou poskytnuty po vyrobení Alignerů. Lékař vybere, jaké přístroje a metody budou pro plánovanou IPR použity. Společnost HSI doporučuje před provedením IPR vždy zajistit podepsaný souhlas pacienta.

Refinement (úprava) – Pokud je nutné další posunutí zubů, aby bylo možné dosáhnout požadovaných výsledků původního schváleného plánu léčby, je zde u vybraných balíčků možnost refinementů. Refinementy nejsou příležitostí ke změně původního nastavení léčby. Společnost HSI poskytne doporučený počet Alignerů, aby bylo možné dosáhnout schváleného plánu léčby, jakmile budou poskytnuty příslušné záznamy. Refinementy mohou být vyžádány až po využití poloviny poskytnutých kroků a před datem ukončení léčby.

Retainery – Jedna sada horních a dolních, vyrobené v zájmu delší životnosti z mírně silnějšího materiálu. Lze je objednat jako náhradní retainery na základě původně odeslaného snímku dutiny ústní a schváleného plánu léčby.

Náhradní alignery – Pro výměnu ztracených, nebo poškozených alignerů jsou náhradní alignery vyrobeny na základě původně odeslaného snímku dutiny ústní a schváleného plánu léčby.

Poznámka k náhradním alignerům: Požádejte pacienty, aby si během léčby vždy uchovávali poslední použité alignery a tyto alignery nosili v případě, kdy jsou jejich náhradní alignery vyráběny. Náhradní alignery pro více než jeden krok jsou k dispozici pro nákup a obecně budou doručeny do 7 až 10 pracovních dnů od zadání objednávky. Pokud dojde ke ztrátě jedné sady Alignerů, požádejte pacienta, aby tento krok vynechal a prodloužil dobu nošení dalšího kroku, dokud nebudou zuby zcela usazeny.

Revision – Varianta, pokud musí lékař změnit plán léčby, aby bylo možné dosáhnout nových cílů léčby. Nový set up léčby bude poskytnut ke schválení.

Datum ukončení léčby se počítá podle data doručení Alignerů, plus 2 týdny na každý krok, plus 120 dní od dokončení posledního kroku.

Set up plánu léčby je virtuální trojrozměrné znázornění očekávaného posunu zubů pacienta, které se používá pro komunikaci ohledně plánu ortodontické léčby. Set up léčby zahrnuje virtuální model, možnost interproximální redukce (IPR), attachmenty, cutouts, elastické gumičky a EBT v případě potřeby. Před schválením musí lékař důkladně zkontrolovat plán léčby a požádat o změny nebo úpravy na portálu DDX v případě potřeby. Pokud lékař plán léčby neschválí, může případ zrušit bez jakýchkoli poplatků. Schválení přizpůsobeného plánu léčby lékařem je považováno za  konečné schválení výroby Alignerů Henry Schein společností HSI (je-li to z lékařského hlediska možné, pro případy extrakce, společnost HSI doporučuje schválení plánu léčby před provedením extrakce). Výsledky znázorněné v plánu léčby jsou simulované. Skutečné klinické výsledky se mohou lišit a nejsou zaručeny.

Nový set up plánu léčby – Pokud jsou nutné nové skeny, nebo otisky pro retainery. Nebo je vyžádán nový plán léčby na základě schválení zákazníka.

Dokument B

Záruka na produkt

Tato záruka se vztahuje na produkty aparátů („aparáty“) a rovnátek („rovnátka“) (souhrnně „produkty“) prodávané zákazníkům. Záruka je poskytována výhradně v zájmu vhodné léčby zákazníků (individuálně, „lékař“) a není v zájmu jakékoli jiné osoby nebo subjektu, mimo jiné včetně jakýchkoli pacientů, praxí, laboratoří anebo jiných zprostředkovatelů.

 1. Záruční doba“ je následující a vztahuje se na (i) balíčky aparátů do „data ukončení léčby“ (které se počítá na základě data, kdy byl příslušný aparát doručen zákazníkovi, a přičtením dvou (2) týdnů na každý krok (dle schváleného nastavení léčby) plus 90 dní; a (ii) rovnátka prodávaná samostatně po dobu až šesti (6) měsíců od data ukončení léčby, pokud společnost HSI zaručuje pouze vhodnost rovnátek po dobu až 60 dní od data odeslání zákazníkovi; (iii) jednotlivé aparáty prodávané samostatně, pokud společnost HSI zaručuje pouze vhodnost po dobu až 15 dní od data odeslání zákazníkovi.
 1. Rozsah záruky. Na základě vhodnosti a dalších požadavků uvedených v této záruce, pokud produkt selže kvůli vadě během záruční doby, společnost HSI vadný produkt nahradí na základě původního schváleného nastavení léčby a původně poskytnutých záznamů o pacientovi.
 1. Nárok. Aby vznikl nárok na záruku, musí lékař informovat společnost HSI před ukončením daného záručního období a nejpozději do 30 dní po zjištění vady produktu. Takové oznámení musí obsahovat doklady faktů a okolností souvisejících se selháním produktu.
 1. Vrácení. Zákazník nese odpovědnost za produkty vracené společnosti HSI, pokud se na vracený produkt prokazatelně vztahuje tato záruka, přičemž přiměřené a doložené náklady na dopravu pro vrácení takových produktů zaplatí společnost HSI. Veškeré vratky je třeba zaslat přes ověřeného celostátního kurýra, který poskytuje pojištění za plnou hodnotu vrácení zaslaného produktu. Vracené produkty musí zahrnovat číslo RMA (Return Material Authorization) zřetelně uvedené na vnějším obalu balíčku. Balíček musí být zaslán na adresu oddělení pro vracení zboží. Ohledně další podpory napište na adresu aligners@henryscheinortho.com. Zákazník bude zodpovědný za všechny náklady na dopravu a rizika související s vracením produktu, pokud se na produkt nebo důvod vrácení nevztahuje záruka.
 1.   Vyloučení. Tato záruka nebude platit v případě:
 1. jakéhokoli úrazu, nehody nebo jiného poškození produktu ze strany pacienta nebo třetí strany;
 2. jakéhokoli použití produktu u pacienta s potvrzenými kontraindikacemi, které mohou bránit úspěšné integraci;
 3. jakéhokoli běžného opotřebení produktů;
 4. jakéhokoli zneužití nebo změny produktů;
 5. jakéhokoli použití produktu v kombinaci s jakýmikoli produkty, materiály nebo službami třetí strany, které společnost HSI výslovně písemně nepotvrdí;
 6. jakékoli nedbalosti lékaře nebo léčby lékařem, který nemá řádnou licenci;
 7. jakékoli jiné škody, selhání nebo vady, které nebyly způsobeny společností HSI.

 1. BEZ OHLEDU NA COKOLI, CO JE V ROZPORU S INFORMACEMI UVEDENÝMI V TÉTO ZÁRUCE NEBO JAKÉKOLI SMLOUVĚ MEZI SPOLEČNOSTÍ HSI A ZÁKAZNÍKEM, NESE SPOLEČNOST HSI A KAŽDÝ PŘÍSLUŠNÝ SUBJEKT HSI VÝHRADNÍ A EXKLUZIVNÍ ODPOVĚDNOST V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY ZA VÝMĚNU PŘÍSLUŠNÝCH PRODUKTŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TATO ZÁRUKA. NEBYLA POSKYTNUTA ŽÁDNÁ ZÁRUKA TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKŮ JAKÉKOLI LÉČBY POMOCÍ PRODUKTŮ NEBO JAKÉKOLI KOMBINACE PRODUKTŮ S JAKÝMIKOLI PRODUKTY TŘETÍ STRANY, V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI HSI NEBO BEZ NICH. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HSI (VČETNĚ VŠECH JEJÍCH SUBJEKTŮ) DLE TÉTO SMLOUVY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU POPLATKŮ ZAPLACENÝCH ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI HSI DLE TÉTO SMLOUVY ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍCH 12 MĚSÍCŮ. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti jakékoli smlouvy mezi lékařem a společností HSI.
 1. Žádný zástupce, zaměstnanec nebo agent společnosti HSI není oprávněn poskytovat žádné další záruky jménem společnosti HSI ani upravovat omezení uvedená v této záruce na produkt nebo ve smluvních podmínkách, ke kterým je tato záruka na produkt připojena nebo kterých se týká.

Dokument C (pouze pro zákazníky v USA)

Smlouva s obchodním partnerem dle zákona HIPAA

(SOUKROMÍ A ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH ÚDAJŮ)

Tato SMLOUVA S OBCHODNÍM PARTNEREM („smlouva“) se uzavírá mezi společností Henry Schein, Inc. anebo jejími přidruženými společnostmi (v zájmu srozumitelnosti a do příslušné míry včetně společnosti Ortho Organizers, Inc.), pokud existují (každým „obchodním partnerem“, pokud existuje) a zákazníkem (jak je definován ve smluvních podmínkách) („poskytovatel“) spolu se smluvními podmínkami na produkty fóliových aparátů („smluvní podmínky“). Strany tímto potvrzují a souhlasí, že každý obchodní partner jedná samostatně v souladu s touto smlouvu a jako takové musí být všechny a jakékoli závazky a povinnosti v souvislosti s každým takovým obchodním partnerem samostatné, nikoli spojené s dalšími, a že se budou týkat pouze takového obchodního partnera a konkrétních produktů nebo služeb, které takový samostatný subjekt obchodní partner poskytuje nebo vykonává. Obě strany souhlasí s následujícím:

 1. DEFINICE

Používaní, ale jinak nedefinované pojmy začínající velkým písmenem v této smlouvě nemají stejný význam jako pojmy ve standardech soukromí individuálně identifikovatelných zdravotních údajů v článku 45 zákoníků federálních nařízení („CFR“) v oddílu 160 a oddílu 164, pododdílu E („pravidlo ochrany soukromí“), bezpečnostních standardů vydaných v článku 45 CFR v oddílu 160 a oddílu 164, pododdílu C („pravidlo zabezpečení“) a v pravidlech oznámení porušení předpisů v článku 45 CFR v oddílu 164, pododdílu D („pravidla porušení předpisů“), protože mohou být čas od času upraveny.

Následující pojmy mají stejný význam i při použití v této smlouvě:

  1. „Porušení předpisů“ má stejný význam jako „porušení předpisů“ v článku 45 CFR 164.402.
  2. „Určená sada záznamů“ označuje skupinu záznamů spravovaných pro poskytovatele, přičemž se jedná o lékařské anebo fakturační záznamy, které odkazují na jednotlivé pacienty.
  3. „Elektronické PHI“ označují PHI, které jsou předávány nebo spravovány obchodním partnerem jménem poskytovatele na elektronických médiích, mimo jiné včetně pevných disků, disků, internetu nebo intranetu.
  4. „Zákon HITECH“ znamená „zákon o lékařských informačních technologiích pro ekonomické a klinické zdraví“ uvedený v článku P.L. 111-5 a všechna relevantní nařízení tam ustanovená. Čas od času se mohou změnit.
  5. „Pacient“ je osoba, jejíž PHI jsou obsaženy v konkrétních lékařských nebo fakturačních záznamech, které obchodní partner spravuje jménem poskytovatele, nebo řádně jmenovaný zákonný zástupce nebo kvalifikovaný osobní zástupce této osoby.
  6. Zkratka „PHI“ má stejný význam jako pojem „chráněné zdravotní údaje“ v článku 45 CFR 160.103 a jsou omezeny na informace vytvořené nebo přijaté obchodním partnerem od poskytovatele nebo jeho jménem.
  7.  „Tajemník“ je tajemník ministerstva zdravotnictví a služeb USA nebo jeho zástupce.
  8. „Nezabezpečené PHI“ mají stejný význam jako pojem „nezabezpečené chráněné zdravotní údaje“, jak jsou definovány v článku 45 CFR 164.402.
 1. ZÁVAZKY A ČINNOSTI OBCHODNÍHO PARTNERA
  1. Obchodní partner souhlasí, že bude dodržovat ustanovení pravidla zabezpečení, která jsou ustanovena v článku 45 C.F.R. §§ 164.308, 164.310, 164.312 a 164.316, která mohou být čas od času změněna, s ohledem na zabezpečení PHI, a to stejným způsobem, jakým se taková nařízení vztahují na poskytovatele.
  2. Obchodní partner souhlasí, že bude dodržovat pravidlo ochrany soukromí v článku 45 C.F.R. § 164.504(e), které se může čas od času změnit, s ohledem na používání a zveřejnění PHI, a to stejným způsobem, jakým se takové nařízení vztahuje na poskytovatele. Další požadavky zákona HITECH, které se týkají soukromí a které jsou platné pro dotčené subjekty, platí také pro obchodního partnera a měly by být a tímto uvedením také jsou začleněny do smlouvy s obchodním partnerem.
  3. Obchodní partner souhlasí, že nebude používat ani dále zveřejňovat PHI kromě informací, které jsou konkrétně povoleny nebo požadovány touto smlouvou nebo vyžadovány zákonem.
  4. Obchodní partner souhlasí, že bude uplatňovat přiměřená ochranná opatření a v příslušných případech dodržovat pododdíl C článku 45 CFR oddílu 164 týkající se elektronických PHI, aby nedošlo k použití nebo zveřejnění PHI kromě informací, které jsou poskytovány v rámci této smlouvy.
  5. Obchodní partner souhlasí, že do proveditelné míry zmírní jakýkoli škodlivý vliv, který je obchodnímu partnerovi znám v souvislosti s používáním nebo zveřejněním PHI obchodním partnerem, které by znamenalo porušení požadavků smlouvy.
  6. Obchodní partner souhlasí, že poskytovateli oznámí, pokud se dozví o použití nebo zveřejnění PHI, které nejsou poskytovány v rámci této smlouvy, včetně jakéhokoli porušení nezabezpečených PHI, jak to vyžaduje článek 45 CFR 164.410, a jakémkoli bezpečnostním incidentu, o kterém se dozví. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu se zde uvedenými informacemi, strany potvrzují a souhlasí, že tato smlouva ustanovuje oznámení poskytovateli o tom, že obchodní partner může pravidelně zažívat útoky na svou bránu firewall, skeny portů, neúspěšné pokusy o přihlášení, odmítnutí služeb a podobné neúspěšné bezpečností incidenty, a obchodní partner nemusí dále hlásit takové incidenty poskytovateli, pokud tyto incidenty nevedou k neoprávněnému přístupu, používání nebo zveřejnění PHI.
  7. Obchodní partner souhlasí, že jacíkoli subdodavatelé, kteří vytvářejí, přijímají, spravují nebo předávají PHI jménem obchodního partnera, jménem poskytovatele souhlasí s tím, že se na obchodního partnera vztahují stejná omezení a podmínky týkající se takových informací, mimo jiné včetně zavedení přiměřených bezpečnostních opatření za účelem zabezpečení elektronických PHI.
  8. Na základě písemné žádosti poskytovatele obchodní partner souhlasí, že poskytne poskytovateli přístup k PHI, které obchodní partner spravuje v určené sadě záznamů (pokud ve skutečnosti jeho ujednání s poskytovatelem vyžadují, aby obchodní partner spravoval určené sady záznamů jménem poskytovatele), aby poskytovatel mohl splnit požadavky na přístup pacientů a kopírování dle článku 45 CFR 164.524. Pokud obchodní partner spravuje elektronické zdravotní záznamy, které obsahují PHI, obchodní partner poskytne takové informace vytvořené v souladu s tímto článkem 2(h) v elektronickém formátu, aby poskytovatel mohl splnit své závazky dle příslušných nařízení.
  9. Na základě písemné žádosti poskytovatele obchodní partner souhlasí, že provede jakékoli úpravy PHI, které obchodní partner spravuje v určené sadě záznamů (pokud ve skutečnosti jeho ujednání s poskytovatelem vyžadují, aby obchodní partner spravoval určené sady záznamů jménem poskytovatele), kterou poskytovatel řídí nebo se kterou souhlasí dle článku 45 CFR 164.526.
  10. Obchodní partner souhlasí, že na žádost poskytovatele zpřístupní tajemníkovi interní postupy, knihy a záznamy související s používáním a zveřejněním PHI, a to pro účely určení souladu poskytovatele s pravidly ochrany soukromí na základě oprávnění mezi zástupcem a klientem nebo jiných zákonných oprávnění.
  11. Obchodní partner souhlasí, že zdokumentuje takové zveřejnění PHI a informací souvisejících s takovým zveřejněním, jak vyžaduje poskytovatel, aby mohl reagovat na požadavek pacienta v souvislosti se zveřejněním PHI v souladu s článkem 45 CFR 164.528, který se může čas od času změnit.
  12. Na základě písemné žádosti poskytovatele obchodní partner souhlasí, že poskytovateli poskytne informace získané v souladu s článkem II.k této smlouvy, aby poskytovatel mohl reagovat na požadavek pacienta v souvislosti se zveřejněním PHI v souladu s článkem 45 CFR 164.528.
  13. Obchodní partner souhlasí, že do míry nutné ke splnění závazků poskytovatele dle pravidla ochrany soukromí bude dodržovat požadavky pravidla ochrany soukromí, které se vztahují na poskytovatele při plnění takových závazků.
  14. Obchodní partner souhlasí, že bude informovat poskytovatele bez zbytečného prodlení, ale za žádných okolností ne později než 60 dní poté, co se obchodní partner dozví o neoprávněném použití nebo zveřejnění informací obchodním partnerem nebo jménem, které by znamenalo porušení nezabezpečených PHI, pokud neobdrží žádost o odložení takového oznámení od činitele policie nebo bezpečnostních složek v souladu s článkem 45 CFR 164.412. Takové oznámení by mělo obsahovat seznam dotčených pacientů a přiměřeně podrobný popis porušení předpisů, aby poskytovatel mohl splnit své závazky dle příslušných nařízení.
  15. Na základě písemné žádosti poskytovatele obchodní partner souhlasí, že bude dodržovat žádost pacienta o omezení určitého zveřejňování zdravotních plánů v souladu s článkem 45 CFR 164.522 a zákonem HITECH, pokud má být zdravotní plán zveřejněn za účelem provedení platby nebo poskytnutí zdravotní péče a pokud se PHI týkají výhradně položky nebo služby zdravotní péče, za kterou pacient v plné výši zaplatil v hotovosti. S výjimkou míry, do jaké musí poskytovatel souhlasit s žádostí pacienta o omezení dle zákona HITECH, nebude obchodní partner povinen dodržovat žádost pacienta na omezení používání nebo zveřejnění PHI.
 1. POVOLENÉ POUŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ OBCHODNÍM PARTNEREM
  1. Obchodní partner může používat nebo zveřejňovat PHI za účelem vykonávání role, činností nebo služeb pro poskytovatele nebo jeho jménem, v souladu se smluvními nebo jinými ujednáními mezi poskytovatelem a obchodním partnerem.
  2. Pokud není výslovně povoleno v článku IV této smlouvy, obchodní partner omezí své používání a zveřejnění PHI pouze na minimální nezbytné PHI požadované obchodním partnerem k zajištění služeb jménem poskytovatele.
 1. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ
  1. Obchodní partner může používat PHI k řádné správě a administrativě obchodního partnera nebo ke splnění zákonných povinností obchodního partnera.
  2. Obchodní partner může zveřejnit PHI za účelem řádné správy a administrace obchodního partnera, pokud je takové zveřejnění požadováno zákonem, nebo obchodní partner obdrží přiměřené záruky od osoby, které jsou PHI předávány, že zůstanou důvěrné a budou použity nebo dále zveřejněny pouze tehdy, pokud to bude vyžadováno zákonem nebo pro účely, pro které byly dané osobě poskytnuty, a tato osoba informuje obchodního partnera o jakékoli instanci, o jaké se dozví, ve které byla narušena důvěrnost PHI.
  3. Obchodní partner může používat PHI za účelem poskytnutí služeb agregování dat, jak je povoleno v článku 45 CFR 164.504(e)(2)(i)(B) (tj. zkombinování PHI získaných od poskytovatele s PHI přijatými obchodním partnerem v jeho postavení coby obchodního partnera jiné praxe, pro účely provedení analýzy dat týkající se zdravotní péče různých praxí).
  4. Obchodní partner může používat PHI k vytvoření deidentifikovaných zdravotních údajů do míry povolené pravidlem ochrany soukromí. Na používání nebo zveřejňování deidentifikovaných zdravotních údajů obchodním partnerem po jejich deindentifikaci se nevztahují žádná omezení.
 1. POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Poskytovatel potvrzuje a zaručuje se obchodnímu partnerovi, že jeho oznámení o postupech ochrany soukromí povoluje poskytovateli zveřejňovat PHI obchodnímu partnerovi a že oznámení o postupech ochrany soukromí používané poskytovatelem zahrnuje podmínky a prohlášení požadovaná pravidlem ochrany soukromí. Poskytovatel souhlasí, že poskytovatel nebude upravovat takové oznámení ani jeho postupy ochrany soukromí žádným způsobem, který může mít dopad na oprávnění obchodního partnera používat nebo zveřejňovat PHI v souladu s touto smlouvou bez souhlasu obchodního partnera, s výjimkou případů, kdy to může být vyžadováno příslušným zákonem.
  2. Je-li to vhodné, poskytovatel informuje obchodního partnera o všech změnách v povolení nebo odvolání povolení pacientem k používání nebo zveřejnění PHI do míry, do které mohou takové změny mít dopad na povolené používání nebo zveřejnění takových PHI obchodním partnerem.
  3. Poskytovatel nebude požadovat, aby obchodní partner používal nebo zveřejňoval PHI žádným způsobem, který může být dle pravidla ochrany soukromí, pravidla zabezpečení nebo jiným příslušným zákonem či oznámením o postupech ochrany soukromí zakázán, pokud je provádí poskytovatel, s výjimkou použití výslovně povoleného v článku IV výše, kde obchodní partner může používat nebo zveřejňovat PHI pro účely agregování dat nebo správu a administrativní činnosti obchodního partnera.
  4. Poskytovatel potvrzuje a zaručuje se obchodnímu partnerovi, že poskytovatel bude dodržovat všechny požadavky pravidla ochrany soukromí, pravidla zabezpečení a jakékoli podobné federální nebo státní požadavky související se záležitostmi zabezpečení.
 1. VZÁJEMNÉ POVINNOSTI

Strany se dohodly, že nebudou přímo ani nepřímo přijímat odměnu za jakékoli PHI pacienta, pokud daný pacient neobdrží platné povolení v souladu s článkem 45 CFR 164.508. Bez ohledu na výše uvedené se strany dohodly, že mohou obdržet odměnu za PHI pacienta v souladu s článkem 42 USC § 17935(d)(2) a 45 CFR 164.502(a)(5)(ii)(B)(2).

 1. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ
  1. Doba platnosti této smlouvy bude platná k datu uvedenému výše a zůstane platná po dobu trvání vztahu mezi poskytovatelem a obchodním partnerem. Platnost této smlouvy končí, až budou všechny PHI poskytnuté poskytovatelem obchodnímu partnerovi nebo vytvořené či přijaté obchodním partnerem jménem poskytovatele zničeny nebo vráceny poskytovateli, nebo pokud není vrácení nebo zničení PHI proveditelné, bude ochrana takových informací prodloužena v souladu s ustanoveními o ukončení platnosti smlouvy v článku I.a.i(ii) níže.
  2. Pokud se poskytovatel dozví o zásadním porušení této smlouvy obchodním partnerem, poskytovatel písemně informuje obchodního partnera o porušení a poskytne obchodnímu partnerovi 30 dní na vyřešení porušení. Pokud obchodní partner porušení nevyřeší nebo neukončí do uvedeného termínu nebo pokud jeho vyřešení není možné, může poskytovatel okamžitě ukončit platnost této smlouvy anebo nahlásit událost tajemníkovi.
  3. Pokud se obchodní partner dozví o zásadním porušení této smlouvy poskytovatelem, obchodní partner písemně informuje poskytovatele o porušení a poskytne poskytovateli 30 dní na vyřešení porušení. Pokud poskytovatel porušení nevyřeší nebo neukončí do uvedeného termínu nebo pokud jeho vyřešení není možné, může obchodní partner okamžitě ukončit platnost této smlouvy anebo nahlásit událost tajemníkovi.
  4. Dopad ukončení platnosti.
    1. S výjimkou případů uvedených v článku I.a.i(ii) níže po ukončení platnosti této smlouvy z libovolného důvodu obchodní partner vrátí nebo zničí všechny PHI získané od poskytovatele nebo vytvořené či přijaté obchodním partnerem jménem poskytovatele. Toto ustanovení se vztahuje na PHI, které jsou ve vlastnictví subdodavatelů nebo agentů obchodního partnera. Obchodní partner si neponechá žádné kopie PHI.
    2. Pokud obchodní partner rozhodne, že vrácení nebo zničení PHI není proveditelné, obchodní partner poskytne poskytovateli oznámení o okolnostech, kvůli kterým není vrácení nebo zničení informací proveditelné, a obchodní partner pak prodlouží ochranu této smlouvy na takové PHI a omezí další používání a zveřejnění takových PHI na takové účely, kvůli kterým není vrácení nebo zničení informací proveditelné, na dobu, po kterou obchodní partner takové PHI spravuje.
 1. OZNÁMENÍ

Jakákoli a všechna oznámení, žádosti nebo hlášení, požadovaná nebo povolená dle jakýchkoli ustanovení této smlouvy, musí být písemná a budou považována za doručená po odeslání doporučenou poštou první třídy s dodejkou, s předem uhrazeným poštovným nebo noční poštou. Pokud je takové oznámení určeno pro obchodního partnera, pak musí být zasláno k rukám referenta pro dodržování zákona HIPAA na uvedenou adresu: Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, New York 11747, s kopií pro právního zástupce; fax: 631-843-5660. Pokud je takové oznámení určeno pro poskytovatele, pak musí být zasláno na adresu, kterou má obchodní partner v záznamech o poskytovateli.

 1. RŮZNÉ
  1. Tato smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem a obchodním partnerem a nesmí být interpretována a vykládána jako udělení jakýchkoli práv jakékoli třetí straně, včetně pacientů, ani za takové udělení jakýchkoli práv neměla být považována.
  2. Strany souhlasí, že jakékoli nesrovnalosti v této smlouvě budou vyřešeny ve prospěch významu, který dodržuje a který je v souladu se zákonem o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA), standardy transakcí, standardy zabezpečení, pravidly ochrany soukromí a zákonem HITECH.
  3. Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu se zákony státu Delaware, bez ohledu na střety zákonných principů tohoto státu.
  4. Poskytovatel a obchodní partner souhlasí, že budou jednat v dobré víře, pokud dle dobrého úsudku kterékoli strany bude změna této smlouvy nezbytná kvůli změnám legislativy nebo nařízení souvisejícím s pravidlem ochrany soukromí, pravidlem zabezpečení nebo zákonem HITECH.
  5.  Pokud není možné dodržet tuto smlouvu i jakékoli doplňující smlouvy o službách mezi stranami, ustanovení této smlouvy budou mít přednost u těch ustanovení smlouvy, která jsou výslovně v rozporu.
  6. Tato smlouva nahrazuje a anuluje jakoukoli předchozí smlouvu v souvislosti s uvedenými záležitostmi.

DOKUMENT D (pouze pro zákazníky v EU)

SMLOUVA MEZI SPRÁVCEM A ZPRACOVATELEM DLE GDPR

Tato smlouva mezi správcem a zpracovatelem dle GDPR („CPA“) je součástí následujících ustanovení a přidává následující ustanovení o ochraně údajů do smluvních podmínek, ke kterým je smlouva CPA připojena nebo se kterými souvisí („smluvní podmínky“), mezi zákazníkem (jak je definován ve smluvních podmínkách) („správce“) a subjektem HSI (jak je definován ve smluvních podmínkách), který poskytuje produkty (jak jsou definovány ve smluvních podmínkách) („zpracovatel“) zákazníkovi. Každá jednotlivě je označována jako „strana“ a společně jako „strany“.

 1. Rozsah a role
  1. Tato smlouva CPA se vztahuje na zpracování osobních údajů, které spadají pod nařízení Evropské unie (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném přesunu takových údajů („GDPR“) a které podléhají využívání služeb zpracovatele správcem dle smluvních podmínek. Pokud není uvedeno jinak, pojmy zvýrazněné v této smlouvě CPA mají stejný význam jako pojmy v nařízení GDPR.
  2. Konkrétně osobní údaje, na které se tato smlouva CPA vztahuje, jsou: údaje nezbytné pro výrobu a prodej aparátů a služeb pacientům zákazníka.
  3. Osobní údaje zpracovává zpracovatel jménem správce pro účely: výroby a prodeje aparátů pacientům zákazníka. Osobní údaje zpracovává zpracovatel jménem správce po dobu platnosti smluvních podmínek.
  4. Strany souhlasí, že správce je zodpovědný za dodržení předpisů jako „správce“ s ohledem na služby a zpracovatel je zodpovědný za dodržení předpisů jako „zpracovatel“ v souvislosti se všemi příslušnými zákony o ochraně údajů (mimo jiné včetně nařízení GDPR) a povinnostmi stanovenými v této smlouvě CPA.
  5. Zpracovatel zpracuje osobní údaje jménem správce, jak je nezbytné k plnění jeho povinností dle smluv mezi stranami a důsledně v souladu se zdokumentovanými pokyny od správce, včetně případů souvisejících s přenosem osobních údajů do zemí mimo zamýšlenou zemi příjemce, a nezpracuje takové osobní údaje žádným jiným způsobem nebo pro žádné jiné účely s výjimkou těch, které jsou jinak vyžadovány příslušnými zákony Evropské unie („EU“) (nebo jakéhokoli jiného členského státu EU). Za žádných okolností nebude zpracovatel zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely nebo účely jakékoli třetí strany (pokud k tomu není zpracovatel vybídnut správcem).
  6.  Pokyny správce pro zpracovatele jsou určeny pro poskytování služeb, jak je to zakotveno v příslušném popisu služby a smluvních podmínkách. Pokud správce vydá další pokyny, správce odškodní zpracovatele za jakékoli výsledné náklady dle času nebo materiálů. Zpracovatel bude správce informovat o takových dalších nákladech před započetím práce a práci započne, až pokud správce další náklady schválí.
 1. Přenosy osobních údajů mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“).
  1. Následující ustanovení se vztahují na přenosy osobních údajů do zemí mimo EU nebo EHP, s výjimkou případů, kdy Komise EU rozhodla, že třetí strana, oblast nebo jeden či více vybraných sektorů v této třetí straně zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany (článek 45 nařízení GDPR).
  2. Pokud se zpracovatel nachází mimo země nebo oblasti uvedené v článku 2.1, budou se na přenos osobních údajů vztahovat standardní smluvní ujednání pro přenosy od správce ke zpracovateli, jak je určeno rozhodnutím Komise 2010/87/EU („C2P SCC“), které jsou tímto odkazovány a tvoří součást této smlouvy. Jakýkoli přenos od zpracovatele k dalšímu zpracovateli (dále jako „subzpracovatel“) nacházejícímu se mimo EU, EHS nebo třetí zemi s přiměřenou úrovní ochrany údajů, by měl být považován za subzpracování v souladu s ujednáním C2P SCC.
  3. Pokud se zpracovatel nachází v zemích nebo oblastech uvedených v článku 2.1, ale subzpracovatel se nachází mimo takovou zemi nebo oblast, na přenos osobních údajů k subzpracovateli se bude vztahovat ujednání C2P SCC, které by mělo být uzavřeno mezi správcem a subzpracovatelem. Za tímto účelem správce instruuje a autorizuje zpracovatele, aby uzavřel ujednání C2P SCC s takovými subzpracovateli na jméno a jménem správce a zprostí zpracovatele jakéhokoli zákazu vlastního uzavření dohody, pokud takový existuje. Správce bude exportérem údajů a jakýkoli subzpracovatel vázaný ujednáním C2P SCC bude importérem údajů. Správce souhlasí, že uplatní jakýkoli práva dle ujednání C2P SCC prostřednictvím zpracovatele, když instruuje zpracovatele k využití takových práv, jak je požadováno.
  4. Článek 2.3 uplatní mutatis mutandis v případech, kdy se zpracovatel a subzpracovatel nachází v zemích nebo oblastech uvedených v článku 2.1, ale subzpracovatel se nachází mimo takovou zemi nebo oblast. Pokud ano, bude mít subzpracovatel stejné úkoly, pravomoci, práva a povinnosti jako zpracovatel, v souladu s článkem 2.3.
  5. Dodatky ujednání C2P SCC jsou vyplněny následovně:
   1. Exportér údajů je správce.
   2. Importér údajů je zpracovatel (v případě článku 2.2 výše) nebo subzpracovatel (v případě článku 2.3 výše) nebo subsubzpracovatel (v případě článku 2.4 výše).
   3. Subjekty údajů jsou pacienti správce.
   4. Kategorie údajů by měly být stejné jako kategorie uvedené v článku 1.2 této smlouvy CPA.
   5. Speciální kategorie údajů by měly zdravotní údaje, jak jsou dále uvedeny v článku 1.2 této smlouvy CPA.
   6. Operace zpracování by měly být takové činnosti, které jsou nezbytné pro výrobu a prodej aparátů pacientům zákazníka, jak je dále uvedeno ve smluvních podmínkách a v souvislosti se subzpracovateli v článku 6.1této smlouvy CPA.
  6. Právo, které řídí ujednání C2P SCC, je právo lokality exportéra údajů.

 

 1. Zabezpečení zpracování
  1. Zpracovatel potvrzuje, že zpracovatel a všichni subzpracovatelé a subsubzpracovatelé zavedli a uplatňují přiměřená technická a organizační opatření, aby bylo možné zajistit úroveň zabezpečení přiměřenou pro rizika hrozící právům a svobodám osob, s ohledem na povahu, kontext, účely a rozsah zpracování, náklady na zavedení a informace dostupné pro zpracovatele. Zpracovatel bude především chránit osobní údaje před: (i) náhodným nebo nezákonným zničením; a (ii) ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem k osobním údajům.

Taková opatření by měla zahrnovat, je-li to vhodné:

 1. pseudonymizaci a šifrování osobních údajů;
 2. schopnost zajistit nepřetržitou důvěrnost, neporušenost, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb;
 3. schopnost včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu;
 4. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování;
 5. uchovávání údajů mimo údaje a informace ostatních zákazníků; a také
 6. jakákoli další bezpečnostní opatření, která správce čas od času písemně oznámí.
  1. Zpracovatel informuje správce bez zbytečného prodlení, a pokud je to možné do 72 hodin od chvíle, kdy se o něm dozví, o jakémkoli narušení údajů souvisejícím s osobními údaji (jak jsou definovány v nařízení GDPR) zpracovávanými zpracovatelem jménem správce.
  2. Zpracovatel zachovává povinnost důvěrnosti a profesní mlčenlivosti a potvrzuje, že zpracovatel umožňuje jednotlivcům zpracovávat osobní údaje jménem zpracovatele na základě nutnosti a že tito autorizovaní jednotlivci se zavazují jednat důvěrně nebo v souladu s příslušnými zákonnými povinnosti zachování důvěrnosti.
 1. Odpovědnost
  1. Pokud je to nutné, zpracovatel neprodleně informuje správce, pokud může zpracování osobních údajů zpracovatelem vést k vysokému ohrožení práv a svobod na ochranu údajů subjektů údajů. Zpracovatel bude správci pomáhat s posuzováním dopadu na ochranu údajů (jak je definováno v nařízení GDPR) pro zpracování osobních údajů zpracovatelem jménem správce.
  2. Zpracovatel zpřístupní správci všechny informace nezbytné pro prokázání souladu s nařízením a umožní audity a bude se podílet na auditech provedených nebo zadaných správcem.
 1. Práva jednotlivců a spolupráce. Zpracovatel bude pomáhat správci zavedením přiměřených technických a organizačních opatření v zájmu plnění povinností správce reagovat, je-li to vhodné, na žádost o transparentnost, přístup, nápravu, opravu, vymazání, omezení, námitky a přenosnost osobních údajů vyžadovaných nařízením a jakoukoli další korespondencí, otázkou nebo stížností přijatou od subjektu údajů, regulačního úřadu nebo jiné třetí strany v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud je jakákoli taková žádost, korespondence, otázka nebo stížnost podání přímo zpracovateli, zpracovatel neprodleně informuje správce a poskytne k ní veškeré podrobnosti.

Při přijetí žádosti o právo na vymazání zpracovatel omezí zpracování osobních údajů do pěti (5) dní v souvislosti s takovou žádostí a stejnou povinnost sdělí jakémukoli subzpracovateli zapojenému do zpracování jménem příslušného zpracovatele.

 1. Subzpracovatelé
  1. Správce opravňuje zpracovatele využívat následující subzpracovatele pro zpracování osobních údajů, aby bylo možné provést následující služby v souladu se smluvními podmínkami jménem zpracovatele:
   1. ClearPath Orthodontics (PVT) Ltd., ClearPathOrthodontics, LLC anebo DentoCorrect Ltd. pro výrobu aparátů;
   2. Ortho Organizers, Inc. (pobočka společnosti Henry Schein, Inc.) pro kontrolu produktů a případu;
   3. Henry Schein One, LLC pro zajišťování a správu softwaru DDX používaného při výrobě aparátů;
   4. MSG Minnesota, Inc., podpůrné procesy laboratorního skenování a toku informací; a
   5. Advanced Dental Laboratories Ltd., Ambridge Ceramics Limited anebo jiné externí laboratoře, které budou následně identifikovány pro zákazníky z Velké Británie, kteří nepoužívají skener 3Shape k vytvoření a přenosu dat z otisku, který má být použit pro výrobu aparátů, přičemž tito subzpracovatelé budou využiti namísto přenosu dat z otisku, který má být použit pro výrobu aparátů.

Zpracovatel potvrzuje, že stejné povinnosti ochrany údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě CPA, se smluvně uplatňují na všechny jeho subzpracovatele („Subzpracovatelé“), zejména s ohledem na poskytování dostatečných záruk na zavedení přiměřených technických a organizačních opatření, a že zpracovatel nadále ponese úplnou zodpovědnost za jakékoli narušení údajů způsobené činem, chybou nebo opomenutím jeho subzpracovatelů.

  1. Zpracovatel bude informovat správce o identitě a službách poskytovaných jakýmkoli subzpracovatelem, který má přístup k údajům správce, které spadají do zákonů o ochraně údajů EU, než vstoupí do nového subdodavatelského vztahu, což správci poskytuje příležitost vznést námitku proti takovým změnám. Taková komunikace bude probíhat prostřednictvím aktualizace informací dostupných pro správce na portálu zákazníka pro službu, nebo písemně (např. e-mailové oznámení s potvrzením přijetí nebo jiným mechanismem, který zajišťuje přijetí), a správce bude mít deset (10) dní na schválení nebo zamítnutí subzpracovatele. Pokud správce nekomunikuje, bude to považováno za souhlas s novým subzpracovatelem. Pokud správce subzpracovatele neschválí, má zpracovatel nárok z vlastního rozhodnutí ukončit platnost smluvních podmínek (včetně této smlouvy CPA) s okamžitou účinností prostřednictvím písemného oznámení správci.
  2. Pokud zpracovatel angažuje subzpracovatele, aby vykonával služby v souladu se smluvními podmínkami, zpracovatel potvrzuje, že stejné povinnosti ochrany údajů uvedené v této smlouvě CPA budou smluvně uplatňovány na subzpracovatele, zejména s ohledem na poskytnutí dostatečných záruk na zavedení přiměřených technických a organizačních opatření.
 1. Ukončení služeb. Po skončení zajišťování služeb v souladu se smluvními podmínkami zpracovatel bezpečně smaže nebo vrátí všechny osobní údaje správci, dle rozhodnutí správce, a bezpečně smaže všechny jejich kopie, pokud zákony EU nebo členských států EU nevyžadují nepřetržité uložení osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené si zpracovatel může dočasně ponechat kopii určitých osobních údajů, pokud je to nutné ke splnění zákonných povinností, pokud jsou tyto osobní údaje řádně izolovány od ostatních údajů a bezpečně uloženy s omezeným přístupem, a to do míry požadované příslušným zákonem. Po skončení takové povinnosti zpracovatel všechny osobní údaje bezpečně smaže.

Dokument E

UJEDNÁNÍ A ZÁKONY PRO KONKRÉTNÍ ZEMI/ÚZEMÍ

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKONY A UJEDNÁNÍ PRO KONKRÉTNÍ ZEMI/ÚZEMÍ PLATÍ POUZE PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ SE NACHÁZÍ V DANÉ ZEMI / NA DANÉM ÚZEMÍ UVEDENÉM NÍŽE:

 1. ITÁLIE:

Pro Itálii je třeba články 16 a 17 těchto smluvních podmínek vykládat následovně:

 1. ZÁRUKA NA PRODUKT.
  1. Společnost HSI nabízí svým zákazníkům záruku na produkt, jak je uvedeno ve zde připojeném dokumentu B. Společnost HSI neposkytuje žádné další záruky týkající se produktů nebo jejich částí.
  2. ODMÍTNUTÍ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTU B A DO MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM SPOLEČNOST HSI (VČETNĚ SUBJEKTU HSI) NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB ANI ŽÁDNÉ JEJICH ČÁSTI, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL NEBO DODRŽENÍ PŘEDPISŮ.
  3. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
 1. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI.
  1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. DO MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM NEBUDE ŽÁDNÁ STRANA ZODPOVĚDNÁ VŮČI DRUHÉ STRANĚ (NEBO V PŘÍPADĚ SPOLEČNOSTI HSI A JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ VŮČI PACIENTŮM ZÁKAZNÍKŮ) ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU A DOBRÉHO JMÉNA, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S PORUŠENÍM TÉTO SMLOUVY ZPŮSOBENÝM NEBO NEZPŮSOBENÝM NEDBALOSTÍ STRANY NEBO JEJÍCH PARTNERŮ), BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD; POKUD NIC V TOMTO ČLÁNKU NENÍ ZAMÝŠLENO TAK, ABY OMEZOVALO, NEBO NEOMEZUJE PRÁVA NA DŮVĚRNOST NEBO POVINNOSTI ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI ŽÁDNÉ ZE ZDE UVEDENÝCH STRAN. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HSI (VČETNĚ VŠECH JEJÍCH SUBJEKTŮ HSI) DLE TÉTO SMLOUVY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU POPLATKŮ ZAPLACENÝCH ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI HSI DLE TÉTO SMLOUVY ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍCH 12 MĚSÍCŮ.
  2. Odškodnění. Zákazník souhlasí, že odškodní, nahradí, bude bránit a uhradí škody společnosti HSI včetně všech subjektů HSI za jakékoli a všechny nároky, soudní řízení, škody, dluhy, závazky, ztráty, povinnosti, platby, náklady a výdaje (včetně přiměřených výdajů za právní zastoupení) vyplývající z nebo související s: (i) porušením jakýchkoli podmínek této smlouvy ze strany zákazníka nebo jakékoli smlouvy mezi zákazníkem a jeho pacientem; (ii) jakýmikoli akcemi nebo opomenutími zákazníka a včetně jakéhokoli činu nebo neschopnosti konat v souvislosti s pacientem; (iii) poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací, záznamů, dokumentů nebo otisků společnosti HSI ze strany zákazníka nebo jeho neschopnost včas poskytnout společnosti HSI jakékoli takové informace, záznamy, dokumenty nebo otisky; a (iv) jakýmikoli jednáními s jakýmikoli příslušnými regulačními úřady, poskytovateli licence nebo odborníky v souvislosti se zákazníkem. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.
  3. Zřeknutí se práv. Zákazník se výslovně zříká práva na postih vůči společnosti HSI v souladu s článkem 131 zákona o ochraně spotřebitele (D. Lgs. č. 206/2005), v souvislosti s prodejem vadných produktů (ať už kvůli výrobním vadám nebo jiným problémům) nebo produktů, které jinak nesplňují tuto smlouvu, spotřebiteli (tj. fyzické osobě, která nakupuje pro účely nesouvisející s jejím podnikáním nebo zaměstnáním nebo která nakupuje bez uvedení DIČ v objednávkovém formuláři), nebo v jakýchkoli jiných případech, které lze nebo nelze připsat přímo společnosti HSI.
  4. Setrvání v platnosti. Tento článek platí i po vypršení nebo ukončení platnosti této smlouvy.

Ujednáno pro účely článku 1341
italského občanského zákoníku …………………………………..…..…..…..…..…..…..…..………

Podpis zákazníka nebo jiné potvrzení

souhlasu určené společností HIS